Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Miss Sentinelli

 

Artikel 1 – Definities

 1. Miss Sentinelli: Miss Sentinelli, gevestigd te Leerdam onder KvK nr. 66570522
 2. Klant: degene met wie Miss Sentinelli een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Miss Sentinelli en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Miss Sentinelli

Astrid van Vrouwerf – Boers
Noordwal 17
4141 BL Leerdam
Telefoonnummer: 06-41237886  (telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 uur tot 16:00 uur)

E-mailadres: info@sentinelli.nl

KvK-nummer: 66570522
Btw-identificatienummer: NL002162034B64

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van producten door of namens Miss Sentinelli.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 4 – Aanbod

 1. Het aanbod is vrijblijvend. Miss Sentinelli is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Miss Sentinelli gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
 3. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijk) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Miss Sentinelli kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 

Artikel 5 – Prijzen

 1. Alle prijzen die Miss Sentinelli hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Miss Sentinelli hanteert voor haar producten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Miss Sentinelli te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Miss Sentinelli niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • het product niet is gebruikt
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
 • Op de dag nadat de consument het laatste product heeft ontvangen van 1 bestelling
 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via: info@sentinelli.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat meegestuurd wordt met de bestelling.
 2. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te routerneren aan Miss Sentinelli, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 3. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Miss Sentinelli indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 4. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Miss Sentinelli deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Miss Sentinelli heeft geretourneerd.

 

Artikel 7 – Levering en levertijd

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres via PostNL.
 3. De door Miss Sentinelli opgegeven levertijden zijn indicatief (binnen 48 uur) en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het elektronische bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een elektronische bevestiging heeft ontvangen van Miss Sentinelli.
 5. Overschrijving van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Miss Sentinelli niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 8 – Verzendkosten

Verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Artikel 9 – Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Miss Sentinelli niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 10 – Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

Artikel 11 – Klachten

 1. De klant dient een door Miss Sentinelli geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Miss Sentinelli daarvan zo spoedig mogelijk, docht in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Miss Sentinelli uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Miss Sentinelli in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 

Artikel 12 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Miss Sentinelli en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Miss Sentinelli is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigingen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Miss Sentinelli zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Opgesteld op 16 december 2019